fbpx

Polityka Prywatności

Kto przetwarza Państwa dane osobowe?
Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Medycyny Estetycznej i Laserowej. Chirurgia Arkadia z siedzibą w Opolu przy ulicy Ozimskiej 25. Oznacza to, że odpowiadamy za ich przetwarzanie oraz wykorzystanie w sposób skonkretyzowany i bezpieczny, zgodny z umową i obowiązującymi przepisami.

Kategorie danych osobowych
W celu wykonania umowy – świadczeń medycznych na Państwa rzecz – przetwarzamy następujące dane: imię i nazwisko, nazwa firmy (dla potrzeb wystawienia rachunku/faktury vat), adres kontaktowy, numer telefonu, numer PESEL, numer NIP.

Źródło danych
Państwa dane są pozyskiwane w pierwszej kolejności bezpośrednio od Państwa w momencie rejestracji poprzez wypełnienie tzw. Karty pacjenta. Ponadto, Państwa dane możemy pozyskać od podmiotów z którymi mamy umowę o współpracy, tj. firma polecająca.

W jakim celu są nam potrzebne Państwa dane osobowe?
Państwa dane osobowe są nam potrzebne, by:
• dokonać rejestracji Państwa, a tym samym abyście Państwo mogli skorzystać z usług naszej placówki,
• zawrzeć i wykonać umowę – świadczenie medyczne,
• móc w razie potrzeby wykazać zasadność naszych roszczeń, zrealizować nasze prawa lub obronić się przed roszczeniami, korzystać z naszych uprawnień,
• prowadzić działania marketingowe z zakresu marketingu bezpośredniego naszego polegającego na informowaniu o różnych wydarzeniach, informowaniu o nowych produktach lub usługach,

Na jakiej podstawie będziemy wykorzystywać Państwa dane osobowe?
Dane osobowe będziemy przetwarzać zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 roku, dopasowanymi do celów przetwarzania. Przetwarzanie danych osobowych wystąpi w momencie gdy:
• przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy,
• przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania naszych obowiązków medycznych, administracyjnych i prawnych,
• istnieje nasz prawnie uzasadniony interes w zakresie świadczenia usług,

Czy będziemy ujawniać Państwa dane osobowe?
W uzasadnionych przypadkach, gdy będzie to niezbędne dla wykonywania przez nas usług lub obowiązku prawnego, będziemy uprawnieni do ujawniania Państwa danych osobowych następującym grupom odbiorców:
• naszym upoważnionym pracownikom, którym Państwa dane osobowe będą ujawniane, po to by mogli wykonać swoje obowiązki,
• podmiotom, z którymi współpracujemy, a bez nich nasza działalność nie byłaby dla Państwa dostępna lub na niższym poziomie,
• sądom, organom ścigania w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.

Jak długo będziemy przechowywać Państwa dane osobowe?
• Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy zawartej z Państwem jednak nie dłużej niż stanowi prawo. Terminy przechowywania dokumentacji medycznej określa art. 29 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. To termin 20 lat, niezależnie od tego, czy dokumentacja jest prowadzona w gabinecie lekarskim (praktyce indywidualnej) czy w podmiocie leczniczym.

Jakie prawa Państwu przysługują?
• Żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (prawo do bycia zapomnianym) lub ograniczenia przetwarzania,
• Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych na potrzeby marketingu bezpośredniego,
• Wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnianego interesu. Jednakże w takiej sytuacji będziemy dalej przetwarzać Państwa dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał ku temu uzasadniony powód,
• Przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonywaniem umowy lub na podstawie Państwa zgody.
Wszystkie wymienione powyżej uprawnienia mogą Państwo wykonać poprzez zwrócenie się na adres e-mail ado@arkadia-opole.pl, albo na adres naszej placówki, dostępny w zakładce kontakt.
Jeśli podstawą przetwarzania przez nas danych osobowych jest Państwa zgoda, wówczas maja Państwo prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie w formie pisemnej.
Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku gdy stwierdzą Państwo że nasze działania w zakresie ochrony danych osobowych, okażą się niewystarczające lub wadliwe, mogą Państwo w każdej chwili wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czy podanie danych jest obowiązkowe i jakie są konsekwencje ich niepodania?
Państwa dane są nam potrzebne do zrealizowania usługi w zakresie medycyny estetycznej, przeprowadzenia badań, konsultacji, zaleceń, wypisania recepty, umówienia kolejnej wizyty, kontynuowania leczenia, wizytacji kontrolnej i są niezbędnym warunkiem zawarcia umowy i jej wykonania w powyższym zakresie. W przypadku braku pełnych informacji, może nie dojść do wypełnienia świadczenia z uwagi na brak możliwości kontaktu, lub sprostania wymogom administracyjnym jakie są na nas nałożone. W przypadku niepodania nr telefonu nie będzie możliwy kontakt z Państwem w celu bieżącej obsługi umowy.

Wyrażenie zgody na wykorzystanie części danych osobowych do naszych działań marketingowych prowadzonych z wykorzystaniem komunikacji telefonicznej i elektronicznej jest dobrowolne i niepowiązane z umową. W przypadku niewyrażenia zgody nie będą Państwo otrzymywać od nas żadnych komunikatów o treści marketingowej, czy handlowej drogą telefoniczną czy mailową.

Współadministratorzy
Współadministratorami Państwa danych osobowych są:
Versum Sp. z o.o., Bielsko-Biała ul. Cieszyńska 90
E-Serwis Sp. z o.o., Warszawa u. Olbrachta 94
Home.pl S.A. Szczecin ul. Zbożowa 4

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?
Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do Państw trzecich, ani organizacji lub podmiotów trzecich innych niż wymienione w akapicie – współadministratorzy.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie w tym poprzez profilowanie?
Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, bez profilowania, jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych lub pytaniami związanymi z zapisami wynikającymi z RODO, proszę kontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail ado@arkadia-opole.pl